Posem a prova un mite sobre YouTube

INTRODUCCIÓ

Durant els últims anys, el consum de vídeos a YouTube ha augmentat notablement i s’ha convertit en la principal plataforma on publicar i consumir contingut audiovisual. Per tant, les reproduccions dels vídeos són molt importants per poder créixer i aconseguir viure de YouTube. Aquest fet propicia que els Youtubers que es guanyen la vida en aquesta plataforma es replantegin quin moment és l’ideal per publicar el seu contingut i aconseguir les màximes visualitzacions possibles. D’aquesta manera poden guanyar subscriptors, fer-se més coneguts, col·laborar amb més marques…

L’objectiu del nostre estudi es corroborar la hipòtesi que ens hem plantejat. Aquesta és la següent: La majoria de Youtubers no publiquen el seu contingut en els mesos d’estiu, ja que creiem que és una època en què la gent està de vacances, passa menys hores  a les seves cases i està menys estona connectada als dispositius mòbils,  per tant, dedica menys temps a consumir YouTube. De fet, la mateixa Dulceida, una de les figures més populars en YouTube Espanya, ha afirmat en alguna ocasió que no penja vídeos a l’estiu per aquest motiu.

Per veure si és una tendència recurrent, a continuació, comparem la diferència entre l’ús de YouTube als mesos d’estiu (juny, juliol i agost) i l’ús realitzat a durant els mesos lectius (de setembre a maig) durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017. Hem decidit fer-ho durant aquest període de temps perquè volem comprovar si aquesta tendència es produeix recurrentment. Som conscients que les dades exclusives d’un sol any poden portar a conclusions errònies o no del tot certes.

Aquest estudi el realitzarem mitjançant Tableau, una aplicació que ens permet visualitzar dades interactives. Amb aquesta, construirem les gràfiques que ens donaran les respostes que busquem per tal d’afirmar o refutar la nostra hipòtesi. Per conèixer si els consumidors  utilitzen més o menys YouTube en aquests mesos d’estiu, realitzarem gràfiques de diferents dades que ens ofereix la plataforma, i així veure si aquestes varien entre els mesos d’hivern i els d’estiu. Les dades comparades seran les següents:

  • Temàtica/contingut dels vídeos
  • Nombre de visualitzacions
  • Nombre de comentaris
  • Nombre de likes
  • Nombre de dislikes

Farem servir, majoritàriament, gràfiques de barres verticals,  ja que d’aquesta manera es veu molt més clar la comparació entre els diferents anys i els mesos de cadascun d’ells.

Finalment, per a realitzar la investigació, hem utilitzat un llistat dels Youtubers masculins més exitosos de YouTube Espanya:

 

COMPARACIONS

Comparació de la temàtica/contingut dels vídeos entre els mesos d’estiu i hivern 

A la comunitat de YouTube, cada Youtuber es dedica a publicar aquell o aquells continguts que més còmode se sent o més li agrada realitzar. Però els hi és interessant també saber quins continguts són els més apreciats pel públic d’aquesta plataforma per tenir una idea de si el seu vídeo serà visualitzat amb èxit o no, o bé per poder fer un contingut per captar més subscriptors.

En els canals del llistat d’aquests exitosos Youtubers, els seus vídeos són, lògicament, de continguts i temàtiques diferents. En aquest gràfic, analitzarem quins són els continguts més apropiats per publicar, quins són els tipus de vídeos més utilitzats i publicats en els mesos d’estiu estudiats, i quins són els que més visualitzacions tenen.

Per començar, el gràfic està estructurat de tal manera que tenim a la part esquerra, la columna del nombre aproximat de visualitzacions que han tingut els vídeos publicats i que va de 0 a 1.400 milions. A sota, tenim les columnes dels mesos estudiats de juny del 2014 a juny del 2017. Cada mes té el percentatge que s’ha publicat de cada temàtica, representades per mida i diferenciades per colors.

A partir d’aquí, quan visualitzem el gràfic, observem un gran predomini de la categoria d’Entreteniment en la majoria dels mesos, destaquen també els vídeos de Gaming, i més dissimuladament ressalta la categoria de Comèdia.

Per tant, en primera instància podem arribar a la conclusió que els vídeos que més funcionen durant tots els mesos de l’any, són els de temàtiques d’Entreteniment o Gaming, perquè són els que més visualitzacions tenen. Els vídeos amb la categoria de Comèdia també funcionen bastant bé durant tot l’any, tot i que en menor mesura. I pel que fa a les categories, cal fer un petit incís, ja que és important aclarir que pot haver discrepàncies en el moment de catalogar un vídeo, i que per algú, un contingut pot ser d’una categoria i per una altra persona, aquell vídeo forma part d’una temàtica diferent. S’ha de tenir en compte que les dades utilitzades per a realitzar l’anàlisi, ja venen amb la categorització dels vídeos feta i que per tant, si consumíssim algun dels vídeos d’aquests Youtubers, potser no estaríem d’acord amb la categorització.

És lògic que hi han Youtubers que publiquen vídeos de diferent contingut, i que per tant, tenen una categorització diferent. Però també n’hi ha que sempre publiquen el mateix tipus de vídeos, i que tot i això, estan categoritzats amb diferents temàtiques, la qual cosa, aquest fet pot provocar que algunes persones no estiguin d’acord amb la categorització, o es generin confusions.

Partint de la base de les tres temàtiques més utilitzades en els vídeos de YouTube, es pot observar en el gràfic que els mesos en més s’ha visualitzat l’Entreteniment, són els mesos de juny, març i maig del 2015 amb aquest ordre de més a menys, amb una aproximació d’entre 700 i 1.000 milions de visites. Si ho comparem amb els vídeos d’Entreteniment que menys visualitzacions tenen, els mesos de juny, abril i del 2017 són els “guanyadors” amb menys de 400 milions de visites.

Respecte a la categoria Gaming, ens trobem que es manté el nombre de visualitzacions durant tot l’any, tot i que els mesos de juliol i agost del 2014, i gener del 2015, són els mesos que més es va consumir aquest tipus de contingut amb uns 400 milions de visites. D’altra banda, els mesos amb menys visites van ser: juny, abril i febrer del 2017, amb uns 200 milions de visualitzacions.

Quant a la temàtica de Comèdia, també s’observa una estabilitat en les visualitzacions. Els mesos més visitats en aquesta categoria són els de juliol, agost i octubre del 2016, que ronden sobre els 150 – 170 milions de visites. I els mesos que menys visualitzacions han tingut, són els de juny i agost i setembre del 2014.

Recollint el més important, s’observa amb claredat que del 2014 al 2015, hi va haver un clar augment dels vídeos d’Entreteniment, sobretot en els mesos que s’apropen a l’estiu. Tot i això, el 2016, i encara més el 2017, es perd aquesta tendència. Aquest gran descens l’any 2017, és degut al fet que l’any no està escrutat sencer i només arriba fins al dia 8 de juny. La qual cosa no podem tenir-lo en compte, tot i que el més lògic és que mantingués les dades del 2016 o bé les superés, ja que avui dia, l’Entreteniment és de les temàtiques més presents en qualsevol àmbit.

Amb la categoria de Gaming i Comèdia, observem una estabilitat durant els anys estudiats, però que han tingut més força el 2014, en el cas dels vídeos Gaming, i el 2016, en el cas de la Comèdia.

L’augment de l’Entreteniment el 2015, pot tenir a veure el fet que la gent perdés l’interès en els vídeos on es comenta el joc que el Youtuber estava jugant, i s’apostés per vídeos diferents i entretinguts. En tot cas, el descens de l’Entreteniment del 2015 cap endavant, és degut potser a l’aparició o augment de popularitat, de jocs com el Fornite, millors versions de Call Of Duty o alguna innovació dels jocs més populars, i/o també, pel fet que no estan les dades completes.

En qualsevol cas, l’Entreteniment i el Gaming sempre seran els pilars de les temàtiques de YouTube, i seran complementàries entre elles, ja que un vídeo sobre un joc, pot ser a la vegada entreteniment.

 

Nombre de visualitzacions

Des de juny de 2014 fins a juny de 2017 (el període en què ens hem basat per fer l’anàlisi), el mes que més visualitzacions va acumular va ser juny de 2015, amb un total de 1.424.014.639. Al contrari, el mes que menys visualitzacions va acumular va ha estat abril de 2017, amb un total de 520.472.428. Com podem veure, fent un cop d’ull general, ja podem veure que el fet que sigui estiu o hivern no influeix en les visualitzacions, ja que justament juny de 2015 (un mes que correspon a l’estiu) és el més que més visualitzacions ha tingut en els tres anys analitzats. Tot i això, a continuació es farà una anàlisi amb major detallat i aprofundint en les dades per acabar de refutar la idea. S’han agafat els anys 2015 i 2016 que són els que ens permeten veure tots els mesos de l’any:

En 2015, els dos mesos amb més visualitzacions van ser març (hivern) i juny (estiu). En canvi, els dos mesos amb menys visualitzacions van ser novembre i desembre (ambdós pertanyents al grup d’hivern).

En 2016, els dos mesos que van acumular més visualitzacions van ser juliol (estiu) i octubre (hivern). Al contrari, els dos mesos amb menys visualitzacions van ser gener i febrer (ambdós pertanyents al grup d’hivern).

Una vegada esmentat això, podem concloure que la nostra hipòtesi, almenys en l’apartat de visualitzacions, no té cap sentit. De fet, el que passa és justament el contrari: els mesos d’estiu acumulen més visualitzacions que els d’hivern.

 

Comparació dels comentaris entre els mesos d’estiu i hivern

Els comentaris són imprescindibles pels Youtubers, ja que sense aquests no es podria arribar a generar una comunitat entre els usuaris d’aquesta plataforma. Per aquesta raó, com més comentaris tingui un vídeo, més possibilitats hi haurà per acabar de tenir més fama a la llarga.

A simple vista podem observar com han anat incrementant el nombre de comentaris del 2014 al 2017.

Durant els mesos d’estiu del 2014, podem apreciar com el mes d’agost va ser on es van penjar més vídeos i el mes de juny on se’n van penjar menys. Durant l’estiu del 2015 també podem observar el mateix.

En canvi l’estiu del 2016 es dóna la casualitat del que on va haver-hi més comentaris va ser durant el mes de juliol.

És important destacar com en el desembre del 2016 és el mes on es van produir més comentaris a diferència dels altres mesos durant tots els anys (2014-2017), amb una xifra de 3.61.266 mil comentaris. Per contra, el mes del juny del 2017, s’observa un canvi radical, ja que els comentaris van disminuir molt, tan sols van arribar als 331.882 mil comentaris.

 

Comparació dels likes entre els mesos d’estiu i hivern

Els likes són una eina essencial per YouTube i pels Youtubers ajuden a saber quins tipus de continguts agrada als seus seguidors i millorar el posicionament del vídeo en el buscador de YouTube. És per aquest motiu que els Youtubers utilitzen de forma tan recurrent el “dale al like”.

Els likes, també ens poden ajudar a respondre la nostra hipòtesi. Com passava amb els comentaris, de forma general, podem veure com han anat incrementant del 2014 al 2017.

Fixant-nos en la gràfica no veiem grans diferències entre els mesos lectius i de vacances, d’aquesta manera, la nostra hipòtesi quedaria refutada. De fet, el mes d’agost de 2015, en plena temporada de vacances, és el mes de l’any on més likes es comptabilitzen, concretament 31.606.989.

De l’any 2016 destaca desembre amb 36.892.119 likes, convertint-se amb el mes amb major nombre de likes de tots els analitzats. El segon d’aquesta llista és juliol, mes de període vacacional amb 33.101.782 likes. Per tant, com ja hem dit, la nostra hipòtesi quedaria refutada.

El mes de maig del 2017 també destaca pel que fa a major nombre de likes, ja que compta amb 32.045.830.

Pel que fa als mesos amb menor nombre de likes, destaquen aquells de l’any 2014, però com ja hem dit això és degut a l’evolució i l’increment del consum de YouTube.

D’aquest any, de tots els analitzats el mes de juny és el que compta amb un menor nombre de likes, 16.693.476 concretament.

De l’any 2015, destaca novembre, amb 24.134.493 i gener amb 24.804.980 likes.

El 2016, torna a destacar el mes de juny amb 26.737.461 likes.

Podríem associar la nostra hipòtesi amb els resultats obtinguts l’any 2014 i 2016 argumentant que, el mes de juny compta amb un menor nombre de likes, ja que comença el bon temps i les ganes de gaudir fora de casa. Però seria una associació errònia i no suficient per confirmar la nostra hipòtesi, ja que l’any 2015 passa tot el contrari, el mes de novembre i especialment el de gener, on suposadament la gent hauria de quedar-se a casa pel mal temps i consumir més continguts són mesos on els likes també disminueixen.

 

Evolució dels dislikes

Disminueixen els dislikes als mesos d’estiu? M. Laeeq Khan realitza un estudi publicat a la revista Computers in Human Behaviour anomenat Social media engagement: What motivates user participation and consumption on YouTube (Ohio). En aquest article s’analitza la participació i comportament dels usuaris de YouTube. Els likes, dislikes, comment, share i read comments els van analitzar a partir d’uns qüestionaris sobre la participació que tenen amb la plataforma. Es va trobar una diferència interessant sobre el gènere i la seva interacció amb els vídeos. Els likes són els elements que generen més participació, tot i que a mesura que l’usuari porta més temps a YouTube és menys propens a donar like. Finalment, es troba que l’única diferència de la participació i ús de la plataforma es troba amb els dislikes. Els homes tenen més predisposició a donar dislike que no les dones.

Com podem observar al següent gràfic, el 2014 hi havia menys dislikes que en 2017, a mesura que ens apropem al present l’ús de la plataforma ha augmentat i per tant la interacció del públic amb aquesta també. Però com podem veure al començament de l’estiu (juny) del 2017 hi ha una disminució abismal i per la manca de dades no ho tindrem en compte per no perjudicar la resta d’anàlisis, ja que segurament les dades no es van acabar de recopilar i s’han tingut en compte una part dels dislikes i no el mes sencer.

  • 2014: Durant l’estiu del 2014 veiem que el número màxim de dislikes 938 es van produir durant el mes de juliol. En comparació amb els mesos d’hivern d’aquest mateix any, durant el desembre es van produir un màxim de 653.619 dislikes acumulant durant aquest any el nivell màxim de dislikes. Com podem veure aquest any en comparació amb els altres anys no hi havia tants dislikes, aquí podem comprovar la hipòtesi del nivell d’utilització que tenia la plataforma, abans menys interacció i a mesura que ens apropem el 2017 i a l’actualitat hi ha més participació dels usuaris a l’hora de valorar el vídeo que acaben de veure.
  • 2015: El 2015 observem un increment dels dislikes. Durant els tres mesos d’estiu veiem que estan molt igualats, tenint entre els tres mesos una diferència mínima. Juny és el mes que té més dislikes (324) produint una diferència de 14.019 amb juliol i de només 5.751 amb l’agost. Però observem que l’activitat durant l’estiu és més elevada que a la resta de l’any menys al desembre que arriba a un màxim d’1.038.488 superant per moltíssim els mesos lectius i per no tant als mesos d’estiu. Febrer és el mes que té menys numero de dislikes amb 737.594. Tot i això veiem com l’activitat va en augment i hi ha molta més interacció el 2015 que el 2014.
  • 2016: En aquest any es repeteix el patró del 2015, no hi ha quasi diferència. Observem que el mes amb més número de dislikes és al desembre amb 239.708 superant en 201.220 el nombre de dislikes del desembre anterior. Es veu un altre cop l’increment de les reaccions a mesura que ens anem apropant al present, l’ús de la plataforma s’ha vist reflectit amb la interacció dels usuaris amb els continguts dels diferents youtubers. Reforçant aquesta idea, als mesos de l’estiu del 2016 superen amb molta diferència els del 2015. Tant juliol com agost arriben a superar el milió de dislikes i s’apropen al màxim nivell de dislikes dels mesos de desembre tant de l’any anterior com del 2016.

Com a conclusió el nombre de dislikes va augmentant amb els anys, als primers mesos del 2017 ja es pot arribar a veure que és molt més elevat que en els anys anteriors i segurament, si tinguéssim més dades d’aquest any, veuríem que als mesos d’estiu hi ha més interacció igual que al desembre.

 

CONCLUSIÓ: “DULCEIDA SE VUELVE A EQUIVOCAR”

Després de fer l’anàlisi de dades, hem pogut observar com els mesos d’estiu no tenen per què ser els que generen menys moviment dins la comunitat de YouTube.

Tot i això sí que al llarg d’aquests 3 anys es veu clarament com la plataforma de YouTube té més fama. S’observa que no hi ha una disminució de les temàtiques en les publicacions dels Youtubers, ni tampoc un augment. Això ens ajuda a refutar la nostra hipòtesi perquè podem comprovar que a l’estiu, la vida de la plataforma continua de la mateixa manera.

Per tant, la hipòtesi que a l’estiu la gent penja menys coses i està menys a YouTube, queda refutada, perquè hem pogut analitzar el contrari; durant l’estiu hi ha més moviment en la plataforma.

També caldria fer una valoració i poder fer la comparació amb les noies, per veure si també es refuta la hipòtesi.